ระเบียบและข้อบังคับ

 


กลุ่มเงินกู้

 • - การให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2554 pdf1 [Download]
 • - การให้เงินกู้แก่สมาชิกโครงการเพื่อซื้อสินค้า พ.ศ. 2557 pdf1 [Download]
 • - การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2558 pdf1 [Download
 • - การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2558 pdf1 [Download
 • - เงินยืมทดรอง พ.ศ.2557 pdf1 [Download
 • - การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2559 pdf1 [Download

กลุ่มเงินฝาก

 • - การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2550 pdf1 [Download]
 • - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ.2550 pdf1 [Download]
 • - การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ.2550 pdf1 [Download]
 • - เงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  พ.ศ.2552 pdf1 [Download]
 • -เงินฝากเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ.2559 pdf1 [Download
 • -การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2559  pdf1 [Download

กลุ่มสวัสดิการ

 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2561 pdf1 [Download]
 • - ทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์  พ.ศ.2550 pdf1 [Download]
 • - ทุนสวัสดิการผู้เกษียณ  พ.ศ.2552 pdf1 [Download]
 • - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2555 pdf1 [Download]
 • - ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์  พ.ศ.2561 pdf1 [Download]
 • - ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก  พ.ศ.2557 pdf1 [Download]
 • - สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงวัย พ.ศ.2557 pdf1 [Download]
 • - ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  พ.ศ.2557 pdf1 [Download]
 • - สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร  พ.ศ.2557 pdf1 [Download]
 • - ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  พ.ศ.2557 pdf1 [Download]
 • - สวัสดิการกรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติ  พ.ศ.2557 pdf1 [Download]
 • - เงินสวัสดิการการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์  พ.ศ.2557 pdf1 [Download]
 • - สวัสดิการค่าจัดการศพกรณีสมาชิกและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต พ.ศ.2561 pdf1 [Download]
 • - สวัสดิการกรณีรักษาพยาบาล พ.ศ.2558 pdf1 [Download
 • - สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิกแรกเกิด พ.ศ.2558 pdf1 [Download]
 • - ทุนสวัสดีการผู้เกษียณ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 pdf1 [Download
 • - สวัสดิการสำหรับสมาชิกไม่มีบุตร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 pdf1 [Download
 • - สวัสดิการค่าจัดการศพกรณีสมาชิกและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 pdf1 [Download]
 • - สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อผู้เสียชีวิต  พ.ศ.2559 pdf1 [Download]  

กลุ่มการบริหารจัดการบุคลากร

 • - ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด พ.ศ.2543 pdf1 [Download]
 • - ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  พ.ศ.2550 pdf1 [Download]
 • - วินัย  การสอบสวน  และการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  พ.ศ.2550 pdf1 [Download]
 • - อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2550 pdf1 [Download]
 • - อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551pdf1 [Download]
 • - หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ.2553 pdf1 [Download]
 • - วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน  และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ.2557 pdf1 [Download]
 • - เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2559 pdf1 [Download
 • - เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 pdf1 [Download
 • - ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ.2559 pdf1 [Download

กลุ่มอื่นๆ

 • - การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2550 pdf1 [Download]
 • - การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ.2550 pdf1 [Download]
 • - การเก็บรักษา  และการทำลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ.2550 pdf1 [Download]
 • - หุ้น  พ.ศ.2557 pdf1 [Download]
 • - การออกและถือตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557 pdf1 [Download]
 • - การทวงหนี้สมาชิก พ.ศ.2559  pdf1 [Download
 • - การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2559 pdf1 [Download

 

HH-Seperate