วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์
สหกรณ์ที่มั่นคง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคมอย่างยั่งยืน
 
 
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1  บริหารสหกรณ์ให้เกิดความมั่นคง

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3  สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และสังคม

 
ค่านิยม
สมาชิกสำคัญ  ผูกสัมพันธ์สหกรณ์  เอื้ออาทรสังคม
 

HH-Seperate