สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

hatyai hospital saving and credit cooperative limited

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 01/01/2023

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อชำระภาษี

2.00

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง

3.25

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อผู้เกษียณ

2.00

เงินฝากออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ

2.25

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจ

2.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1.25

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

0.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สินเชื่อรวมหนี้ชีวีมีสุข

5.50

สินเชื่อสวัสดิการต้านหนี้

5.50

สินเชื่ออเนกประสงค์สร้างสุข

5.50

เงินกู้พิเศษเพื่อเคหะ

3.75

เงินกู้พิเศษทั่วไป

5.50

เงินกู้สามัญทั่วไป

5.50

เงินกู้ฉุกเฉิน

5.50

ภาพกิจกรรม

วิดีโอ