สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

hatyai hospital saving and credit cooperative limited

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

ความภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รับ

รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2554