สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

hatyai hospital saving and credit cooperative limited

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2554

สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ วันสหกรณ์แห่งชาติ 2566

นักสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ วันสหกรณ์แห่งชาติ 2566

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับดีมาก สาขานักบริหาร ประจำปี 2565

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับดีมาก สาขานักปฏิบัติการ ประจำปี 2565

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับดีมาก สาขานักบริหาร ประจำปี 2565

ขยาย-+=