สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

hatyai hospital saving and credit cooperative limited

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ : 182 รัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร : 074-220309 หรือ 6240