สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

hatyai hospital saving and credit cooperative limited

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

เงินฝาก

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อชำระภาษี

2.00

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง

3.25

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อผู้เกษียณ

2.00

เงินฝากประจำ 24 เดือน

2.50

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจ

2.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1.25

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

0.75