สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

hatyai hospital saving and credit cooperative limited

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

เงินฝาก

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อชำระภาษี

2.25

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง

3.50

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อผู้เกษียณ

2.25

เงินฝากออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 2565

2.75

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์

2.25

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1.50

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

0.75

เงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 32 ปีสหกรณ์

2.75

เงินฝากวันสหกรณ์แห่งชาติ 2566

2.75

ขยาย-+=