สถานะระบบ ปกติ น.
โปรแกรมคำนวณเงินปันผล
%
บาท
บาท
รีเซ็ตค่า
1.คำนวณจากหุ้นยกมาปีก่อน
หุ้นยกมา x อัตราดอกเบี้ย / จำนวนวัน(1ปี) = เงินปันผลจากหุ้นปีก่อน  
จำนวนวันคิดปันผล = 365 วัน นำมาเฉลี่ยในแต่ละเดือน (อัพเดตปีละครั้ง) รวมไปถึงยอดของปีก่อนที่ยกมาจากเดือนก่อนหน้า รวมเป็น 13 เดือน
จำนวนวันต่อปี = จำนวนวัน 365 หรือ 366 (4 ปี/ครั้ง) นำมาเพิ่ม 00 (ตย.36500) ตามสูตรการคิดคำนวณ โดยในตารางจะแสดงแค่วันไม่เติม00ต่อท้าย เพื่อความเข้าใจ
2.คำนวนจากอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือนที่สะสมทั้งปี
ค่าหุ้นรายเดือน จำนวนวันคิดปันผล ยอดรวมหุ้น จำนวนวันต่อปี อัตราปันผล ยอดปันผลรายเดือน
พฤศจิกายน คูณ หาร คูณ
ธันวาคม คูณ หาร คูณ
มกราคม คูณ หาร คูณ
กุมภาพันธ์ คูณ หาร คูณ
มีนาคม คูณ หาร คูณ
เมษายน คูณ หาร คูณ
พฤษภาคม คูณ หาร คูณ
มิถุนายน คูณ หาร คูณ
กรกฎาคม คูณ หาร คูณ
สิงหาคม คูณ หาร คูณ
กันยายน คูณ หาร คูณ
ตุลาคม คูณ หาร คูณ
รวม

© โปรแกรมคำนวณเงินปันผล
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่
ใช้เวลาโหลด 0.0013 Sec.